Adatkezelés

Makita Elektromos Kisgépértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 07-09-004354

Adószám: 11119951-2-07

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kukorica u. 7

 

Adatvédelmi tájékoztató

1.         Általános tájékoztatás

1.1.     2018. május 25-étől kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz a GDPR, amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is biztosított. A jogszabály lényege, hogy szigorú feltételekhez köti a személyes adatok kezelését, illetve be nem tartása esetén súlyos szankciókkal sújtható a vétkes szervezet, ezért fel kell mérni a szervezetben kezelt adatok jellegét, a kezelésüket és ennek jogszabályi megfelelését, illetve biztonságát. A GDPR hatálya társaságunkra is kiterjed, ezért a jelen szabályzatot bocsátjuk ki a harmadik személyek személyes adatai kezelésének szabályairól.

1.2.     Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

1.3.    Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·          AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (ezt megelőzően és a továbbiakban: GDPR)

·            2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (ezt megelőzően és a továbbiakban: Info tv.)

·            2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számviteli tv.)

·           2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

·            2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1.4.     Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.5.     Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A társaságunk székhelyén elhelyezett elektronikus megfigyelő rendszer által közvetített adat (képfelvétel) is a felvételen szereplő személy személyes adatának minősül. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.6.     Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.         A tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy adatkezelőként átláthatóvá tegyük a velünk történő kapcsolatba lépés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elveknek és szabályoknak a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől független érvényesülését. Társaságunk alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

3.         Az érintett jogai

3.1.     Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeket illetően. Társaságunk e kötelezettségének a jelen tájékoztató https://www.makita.hu/ honlapon történő közzététele útján tesz eleget.

3.2.     Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, illetve az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3.     Helyesbítéshez való jog

Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, az érintett jogosult arra, hogy kérésére társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.4.     Törléshez való jog

Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy a társaságunk által kezelt adatait töröljük.

3.5.     Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogszabályban (GDPR 18. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti a társaságunk által személyes adatain végzett adatkezelés korlátozását.

3.6.     Tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.7.     Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy társaságunk a hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.

3.8.     Panasztételi jog

Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. A jogérvényesítés lehetőségéről további részleteket a jelen tájékoztató 8. pontja tartalmaz.

4.         Az adatkezelés típusai

4.1.     Szerződéskötés

a)    Társaságunk kisgép-értékesítési és ahhoz kapcsolódó kiterjesztett garancia nyújtási tevékenységet végez ügyfelei részére. Természetes személy vásárló ügyfeleink, valamint a szerviz-szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek személyes adatait a szolgáltatás nyújtása, valamint a kellékszavatosság és a jótállás biztosítása érdekében az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

szolgáltatás nyújtása, kellékszavatosság és a jótállás biztosítása, számlázás, kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése (kellékszavatosság körében)

Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően.

Egyéb adatok esetében a szerződés létrejöttétől számított 5 év (általános elévülési idő).

szerviz, marketing és az IT csoport munkatársai

e-mail cím

telefonszám

b)    Társaságunk kisgép-szerviz tevékenységet végez ügyfelei részére. A szerviz-szolgáltatást igénybe vevő természetes személy ügyfelek a) pont szerinti személyes adatait a szolgáltatás nyújtása, valamint a kellékszavatosság és a jótállás biztosítása érdekében kezeli, azon felül a futárszolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél lakcíme is kezelésre kerül.

4.2.     Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai

Társaságunk az álláshirdetéseinkre jelentkező személyek vonatkozásában az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása

Az adatokat az adott pozíció betöltését követő 3 hónap múlva töröljük, kivéve, amennyiben az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jövőben álláslehetőségeinkkel megkeressük. Ez utóbbi esetben az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük

pénzügyi és operációs vezető, valamint az adott, nyitott állással érintett osztály vezető munkatársa

születési hely és idő

lakóhely

e-mail cím

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

telefonszám

tanulmányokra vonatkozó adatok

munkahelyekre vonatkozó adatok

idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása

egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például publikációk, szakmai elismerések, referenciák szabadidős tevékenységek, fényképfelvétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy a munkaviszony létrehozása érdekében el tudjunk járni.

Az álláshirdetésre jelentkezéskor lehetőség van ajánlást vagy olyan referenciát megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben azonban a jelentkező feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.

Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

Az adatok gyűjtésére kizárólag a társaságunk által igénybe vett online álláshirdetési felületen keresztül kerül sor.

Társaságunk a jelen pont szerinti adatkezelésről, illetve annak részleteiről az álláshirdetés során tájékoztatja a jelentkezőket.

4.3.     Partneri kapcsolattartók adatai

Társaságunk tevékenységét kizárólag társaságok részére végzi. Az üzleti partnereinkkel (ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal) való kapcsolattartás, illetve a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából társaságunk a partneri kapcsolattartók személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Ügyféllel, üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: a partner és társaságunk jogos érdeke

Amennyiben az adat szerződésben szerepel, a szerződés megszűnésétől számított 5 év. Egyéb esetekben a kapcsolattartói minőség megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított 30 nap.

kapcsolattartásra kijelölt munkatársak

e-mail cím

telefonszám

munkakör

A fentiekben meghatározott személyes adatok a nem természetes személy szerződő partnerünk munkavállalójáé, így a személyes adatokat a szerződéses partnerünk továbbítja társaságunk felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a szerződő partnerünk, mint az érintett munkáltatója a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Mt. 10. § (1) bek. alapján szerzi meg és kezeli a személyes adatokat, míg társaságunk a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint a szerződéses partnerünk, illetve társaságunk jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a célhoz szükséges mértékben és ideig. A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjára történő hivatkozásra tekintettel társaságunk külön dokumentálja, hogy a szerződéses partnerünk, illetve társaságunk jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel ez a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

4.4.     Elektronikus megfigyelőrendszer

Székhelyünk, illetve telephelyünk és fióktelepünk védelme, az üzleti információk, dokumentumok, vagyonvédelem, valamint a rendkívüli, illetve jogsértő események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése céljából társaságunk elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés) üzemeltet az alábbiakban bemutatott helyeken elhelyezett kamerák segítségével.

A jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

Társaságunk figyelmeztető táblákat helyez el minden olyan helyiség bejáratára, ahol térfigyelést alkalmaz. A térfigyelésre az Szvmt. rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

A kamerák képe zárt rendszeren keresztül kerül továbbításra és rögzítésre az informatikai szerveren a jelen szabályzatban meghatározott időtartamban, ahhoz csak a kijelölt munkatárs férhet hozzá. A kamerák hangot nem rögzítenek.

A térfigyelő kamerák üzemeltetésével összefüggésben társaságunk az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

képmás

emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve vagyonvédelem

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: társaságunk jogos érdeke

A felvételt követő 7 munkanap

informatikai-, logisztikai- és raktárvezető, valamint helyetteseik

A kamerák látószöge csak a célterületre irányulhat. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg, amelyen a kamera látószöge a jelen szabályzathoz csatolt mellékletben meghatározott területekre irányul.

Társaságunk e vonatkozásban az érdekmérlegelési tesztet elvégezte és dokumentálta, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy a jogos érdek mint jogalap a kamerás megfigyelés során megvalósuló adatkezelés vonatkozásában fennáll.

4.5.     Érdeklődők személyek adatai

Érdeklődőinknek lehetősége van társaságunkkal a kapcsolatot felvenni mind telefonon, mind e-mailen keresztül, illetőleg a honlapunk kapcsolati oldalán a levélíró felületen történő üzenetküldéssel. Ezen kapcsolatfelvétel során társaságunk az érdeklődők személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

tájékoztatás nyújtása, ajánlat adása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása

A kapcsolatfelvételtől számított 1 év

műszaki ügyfélszolgálat és marketinges csoport munkatársai

telefonszám

e-mail cím

4.6.     Kiegészítő garancia

A társaságunk által nyújtott kiegészítő (3 éves) extra garanciára történő regisztrációval összefüggésben társaságunk az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Kiegészítő (extra) garancia nyújtása, illetve az azzal összefüggő kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

A kiegészítő garancia lejártát követő 5 év (általános elévülési idő), amennyiben az érintett nem kéri annak törlését korábban.

Szervízelésért felelős munkavállalók, az informatikai részleg vezetője

e-mail cím

telefonszám

A fenti adatok megadása önkéntes, a garancia érvényesítésének nem feltétele az adatok megadása.

 

 

4.7.     Termék tetsztelésben való részvétel

A társaságunk által nyújtott kiegészítő (3 éves) extra garanciára történő regisztrációval összefüggésben társaságunk az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Termékpaletta fejlesztése és szolgáltatások fejlesztése, marketingstratégia kiépítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

A bemutatót követő 5 év (általános elévülési idő), amennyiben az érintett nem kéri annak törlését korábban.

Értékesítésért és bemutatókért felelős kollégák, kereskedelmi vezető

e-mail cím

telefonszám

munkahely

munkahely címe

fotó

A fenti adatok megadása önkéntes, a tesztelésben való részvétel minden esetben önkéntes alapon történik.

4.8.     Kiegészítő garancia

A társaságunk által nyújtott kiegészítő (3 éves) extra garanciára történő regisztrációval összefüggésben társaságunk az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Kiegészítő (extra) garancia nyújtása, illetve az azzal összefüggő kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

A kiegészítő garancia lejártát követő 5 év (általános elévülési idő), amennyiben az érintett nem kéri annak törlését korábban.

Szervízelésért felelős munkavállalók, az informatikai részleg vezetője

e-mail cím

telefonszám

A fenti adatok megadása önkéntes, a garancia érvényesítésének nem feltétele az adatok megadása.

4.9.     Cookie-k (Sütik)

Társaságunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor kifejezett előzetes hozzájárulást kér társaságunk.

A cookie-k (sütik) olyan, a böngésző által ideiglenesen a böngészésre használt eszközön tárolt adatok, amelyek társaságunk honlapjának használata során kerül(het)nek az eszközre. Ez magában foglalja a felhasználó IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, a felhasználó által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják a felhasználó eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül a felhasználó eszközén attól függően, hogy a böngészőjében a felhasználó milyen beállítást alkalmaz.

Társaságunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

·      Google Analytics szolgáltatása

·      Facebook szolgáltatása

·      Google Tag Manager

·      Instagram és a

·      YouTube szolgáltatásamakita

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát a felhasználó korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap egyes funkcióit. A böngésző beállításai megváltoztatásával lehetősége van a felhasználó által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

Társaságunk honlapjára érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése, statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

A látogatás végétől számított 6 hónap

informatikai részleg vezetője

4.10.  Marketing hírlevél

Társaságunk marketing célú megkeresést is tartalmazó hírleveleket küld. A hírlevélre regisztráló vásárlóinknak az érdeklődési csoport alapján és a korábban vásárolt géptípus alapján küldünk hírlevelet a potenciálisan a vásárló érdeklődési körét képező termékekről, ajánlatokról. Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére történik. A hírlevélre feliratkozni a társaságunk honlapján keresztül történő regisztráció, illetőleg személyes kapcsolattartás során lehetséges.

A marketing hírlevelekkel kapcsolatban társaságunk az érintett adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Társaságunk szolgáltatásainak reklámozása, az ügyfeleinkkel, partnereinkkel történő kapcsolat fenntartása és bővítése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

a pénzügyi és az értékesítési csoport vezetője

e-mail cím

telefonszám

A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak az makita@makita.hu e-mail címre küldött üzenetben, társaságunk székhelyére küldött levélben, vagy a minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással is.

5.         Adattovábbítás, adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor, kivéve azon álláshirdetésre jelentkező személyeket, akikkel a munkaviszonyra vonatkozóan megállapodás jött létre. A leendő munkavállalók adatait továbbítjuk:

-        könyvvizsgáló

-        ügyvéd

-        informatikai szolgáltatásokat nyújtó társaság

-        anya- és kapcsoltvállalkozások

-        beszállítók – termékfejlesztés céljából

-        adatfeldolgozók

-        futárszolgálat

Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.

Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

6.         Adatok biztonsága

A személyes adatok biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

7.         Ellenőrzés

7.1.     Nyilatkozunk, hogy az itt szabályozott megfigyelésre és ellenőrzésre kizárólag abban az esetben kerül sor és akkor is kizárólag a konkrét elérni kívánt cél érdekében annak keretein belül, amikor az társaságunknak, társaságunk valamely munkavállalójának (így különösen vagyonvédelem) vagy valamely partnerünk gazdaságilag indokolható érdeke. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

7.2.     A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

7.3.     Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó megoldás volna.

8.         Jogérvényesítés

8.1.     Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.

8.2.     A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8.3.     Az érintett bírósághoz fordulhat:

-     a felvilágosítás megtagadása

-     a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása

-     jogainak megsértése esetén, továbbá

-     ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

8.4.     A per elbírálása társaságunk, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Székesfehérvári Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9.         Incidenskezelés

9.1.     Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.2.     Amint társaságunk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.

9.3.     Kérjük, hogy a társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak társaságunkhoz.

Hírlevél feliratkozás:

*
Felhasználási terület:

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam/megismertem.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez ( regisztrációval, garanciával kapcsolatosan, Ajánlatokkal, Akciókkal kapcsolatban történő megkereséssel, részemre küldött Hírlevelek, Letölthető dokumentációkhoz történő hozzáféréssel kapcsolatban).

Email marketing by NeoSoft