Adatkezelés

Makita Elektromos Kisgépértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 07-09-004354

Adószám: 11119951-2-07

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó utca 2

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

gépregisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés kapcsán

 

 

1.     Általános tájékoztatás

 

1.1.     Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

 

1.2.     Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

1.3.     Jelen szabályzat a társaságunktól, vagy partnerétől vásárolt eszközökre vonatkozóan a honlapunkon történt regisztrációval rendelkezésére bocsátott kiegészítő garanciális időszak érvényesítéshez szükséges személyes adatok kezelésére terjed ki.

 

2.     Adatkezelés típusa

 

2.1.     Ügyfelek személyes adatai, Marketing hírlevél: Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által nyújtott kiegészítő garanciára történő regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges: név, telefonszám, email-cím, cégnév.

 

3.     Adattovábbítás

 

3.1.     Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor.

 

4.     Az adatkezelés célja

 

4.1.     Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból kerül sor.

 

4.2.     Az adatkezelés célja, hogy a kiegészítő garancia érvényesíthető legyen, ennek keretében az esetlegesen meghibásodott eszközök javítása során történő kapcsolattartás, valamint elektronikus hírlevél küldése azzal, hogy a regisztráció az elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulás megadása nélkül is lehetséges.

 

4.3.     Az adatok kezelésére továbbá abból a célból kerül sor, hogy az Ön részére marketing célú elektronikus levelet küldjünk és a társaságunkkal való kapcsolatfelvétel során az önkéntesen megadott adatok közlése alapján üzleti kapcsolatot tarthassunk, további lehetőségekről tájékoztassuk, rendezvényekre hívjuk meg, adatbázisunkban adatait kezeljük.

 

 

4.4.     Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.

 

5.     Adatok biztonsága

 

5.1.     A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

 

6.     Az adatkezelésre jogosultak köre

 

6.1.     Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.

 

Az adatkezelésre feljogosított munkavállaló a szervizelésért felelős munkavállalók, az ügyfélszolgálati munkatársak, valamint az ügyvezetők.

 

6.2.     Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

 

7.     Az adatkezelés időtartama

 

7.1.     Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával kezdődik

 

7.2.     Az adatokat társaságunk az adatbázisában a kiegészítő garancia lejártát követő 5 évig megőrzi, kezeli, amennyiben az érintett nem kéri annak törlését korábban. Amennyiben az érintett adatai törlését a fenti határidőt megelőzően kéri, úgy az nem érinti a garancia fennállását, azonban a fenti adatok nélkül a kiterjesztett garancia érvényesíthetősége megvalósíthatatlanná, de legalábbis nehézkessé válik.

 

7.3.     Társaságunk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben társaságunk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.

 

7.4.     Amennyiben nem tart tovább igényt hírlevél küldésére, úgy honlapunkon bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. A hírlevélről leiratkozni a makita@makita.hu címre küldött üzenetben lehet a leiratkoztatni kívánt e-mail cím megadásával vagy a társaságunk székhelyére küldött postai értesítéssel.

 

7.5.     Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére társaságunk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a makita@makita.hu címen kérhető.

 

7.6.     A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre társaságunk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

 

8.     Jogérvényesítés

 

8.1.     Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

 

8.2.     A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

8.3.     Az érintett bírósághoz fordulhat:

-        a felvilágosítás megtagadása,

-        a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,

-        jogainak megsértése esetén, továbbá

-        ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

8.4.     A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

8.5.     Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.

 

Hírlevél feliratkozás:

*
Felhasználási terület:

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam/megismertem.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez ( regisztrációval, garanciával kapcsolatosan, Ajánlatokkal, Akciókkal kapcsolatban történő megkereséssel, részemre küldött Hírlevelek, Letölthető dokumentációkhoz történő hozzáféréssel kapcsolatban).

Email marketing by NeoSoft